Top 99 no extension

11. nvh.no
19. ivs.no
42. etb.no
65. nna.no
80. lbb.no
87. ana.no